Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd Leidsche Studenten Aeroclub en Aeronautisch Dispuut, hierna te noemen ‘de vereniging’, is opgericht op 2 december 1969, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40446276 en gevestigd te Leiden.
 2. Dit reglement is in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging van toepassing op alle leden en aanwezigen bij activiteiten die gerelateerd zijn aan de Leidsche Studenten Aeroclub en Aeronautisch Dispuut.
 3. Onder aan de vereniging gerelateerde activiteiten wordt verstaan activiteiten, georganiseerd in het kader vereniging, voor de leden van de vereniging. Dit omvat tevens de activiteiten aansluitend op een aan de vereniging gerelateerde hoofdactiviteit.
 4. Leden van de vereniging worden geacht met de inhoud van dit reglement op de hoogte zijn.

Artikel 2 – Aanwezigheid

 1. Het lid dat gedurende een activiteit niet op enig moment aanwezig zijn geweest, maar zich voor desbetreffende activiteit wel heeft aangemeld, is desalniettemin gehouden tot voldoening van de aan het lid toerekenbare kosten die door de aanmelding zijn ontstaan.
 2. Het eerste lid van dit artikel vindt geen toepassing indien het lid zich, conform het in dit artikel bepaalde, tijdig voor de activiteit heeft afgemeld, tenzij gewichtige redenen bestaan waardoor afmelding voor de activiteit niet mogelijk is. Het bestuur van de vereniging kan besluiten dat het eerste lid vanwege uitzonderlijke omstandigheden geen toepassing vindt.
 3. Onder aanwezig/aanwezigheid wordt verstaan: fysieke aanwezigheid.
 4. Onder aanmelden/aanmelding wordt verstaan: het, op welke wijze dan ook, aan een of meerdere personen van het bestuur van de vereniging kenbaar maken van de wil deel te nemen aan desbetreffende activiteit.
 5. Van afmelden/afmelding is sprake indien één of meerdere personen uit het bestuur van de vereniging een ondubbelzinnig schriftelijk, elektronisch of mobiel bericht is toegekomen en bevestiging daarvan door minimaal één persoon uit het bestuur is verzonden.
 6. Van tijdig/tijdigheid is sprake indien zich ten minste 48 uren bevinden tussen het moment van afmelding en de aanvangstijd van een activiteit.
 7. Het bestuur van de vereniging kan het bestaan van gewichtige redenen, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, vaststellen. Onder gewichtige redenen wordt in ieder geval verstaan: de activiteiten waarvoor een meer dan gebruikelijke voorbereidingstijd benodigd is, specifiek met inbegrip van vliegkampen.
 8. Dit artikel vindt geen toepassing indien de betreffende activiteit geen doorgang vindt.

Artikel 3 – Ongewenst gedrag

Binnen de vereniging wordt agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag – op welke manier dan ook – niet geaccepteerd. Klachten over ongewenst gedrag zullen door het bestuur van de vereniging serieus worden behandeld. Afhankelijk van de zwaarte van de klachten kunnen door het bestuur sancties worden opgelegd aan het lid tegen wie een gegronde klacht is gericht.

Artikel 4 – Alcoholgebruik

Gedurende vliegactiviteiten van de vereniging is het leden en andere aanwezigen niet toegestaan alcohol te consumeren of onder de invloed van alcohol te zijn tijdens het vliegen, waaronder tevens het meevliegen dient te worden verstaan. Tijdens overige aan de vereniging gerelateerde activiteiten mag alcohol worden geconsumeerd, mits met mate. Indien het bestuur vaststelt dat een lid overmatig alcohol heeft geconsumeerd, mag het bestuur het lid de toegang tot de activiteit ontzeggen en het lid verwijderen van de activiteit. Afhankelijk van de omstandigheden kan het bestuur besluiten aan het lid of de aanwezige aanvullende sancties op te leggen.

Artikel 5 – Drugsgebruik

 1. Het gebruiken dan wel in bezit zijn van drugs bij aan de vereniging gerelateerde activiteiten is ten strengste verboden.
 2. Het is niet toegestaan bij aan de vereniging gerelateerde activiteiten onder invloed te zijn van drugs.
 3. Het bestuur kan leden en bij de activiteit aanwezige personen van wie het gedrag doet vermoeden ze onder invloed zijn van drugs de toegang tot de activiteit ontzeggen en het lid verwijderen van de activiteit.
 4. Afhankelijk van de omstandigheden kan het bestuur besluiten aanvullende sancties op te leggen aan het lid dat of de aanwezige die verdacht wordt van drugsgebruik.

Artikel 6 – Sancties

 1. Het bestuur ziet toe op naleving van dit reglement.
 2. In het algemeen zal strafbaar zijn een zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, de statuten, de regelementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 3. Het bestuur is bevoegd om, met zorgvuldige inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, de sanctie welke het bestuur gepast acht, op te leggen aan een lid.
 4. Sancties kunnen onder meer bestaan uit het opleggen van een boete, schorsing van een of meerdere activiteiten of ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 25 maart 2022 te Leiden.